Контакт


Контакт

Адреса: Шекспирова 15, 1000 Скопје

Телефони:02/3063-453, 02/3063-388

Билетарница: +389 76 43 43 43

Работно време на билетарница: Понеделник: 10:00 - 16:00 часот || Вторник - Петок: 08.30 - 20.30 часот || Сабота: 12.00 - 20.00 часот

Факс: 02/3061-870, 02/3065-325

Е-маил: info@dramskiteatar.com.mk

Дејност: Уметничко - творечка

Даночен број: 403 097 413 1197

Матичен број: 4067541

 

Информации од јавен карактер

Врз основа на чл.9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РМ бр.13/2006, 86/08, 6/2010), НУ ДТС ја утврди следната

 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР СО КОИ РАСПОЛАГА НУ ДТС

 

  1. Органи на Театарот (Директор, Управен одбор, вработени, соработници);
  2. Правилник за организација на работата и систематизација на работните места во НУ ДТС;
  3. Поединечен Колективен договор на НУ ДТС;
  4. Статут на НУ Драмски театар- Скопје;
  5. Деловник за работа на Управниот одбор на НУ Драмски театар- Скопје;
  6. Правилник за спроведување на аудиција и реаудиција;
  7. Правилник за определување на висината на авторските и изведувачки хонорари (надоместоци);
  8. Репертоари;
  9. Извештаи за одиграни претстави и бројот на посетители.

Заштитени од правото за слободен пристап до информации се сите лични податоци и тоа од персоналните досиеа на вработените, како и сите информации утврдени како исклучок од слободен пристап на информации утврдени во членот 7 од Законот.

 

Превземете го формуларот и пратете го на info@dramskiteatar.com.mk

 

Завршна сметка за 2016 година

 

Драмски театар на вашиот мобилен телефон

Google Play BlackBerry World iTunes