Jавен оглас за вработување | 20.12.2018

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работни односи - Пречистен текст (Сл.Весник на РМ бр.167/2015 и 27/16), член 76 и 76-ж од Законот за култура (Сл. весник на РМ 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,  23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и 11/18), член 20 - г од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.Весник на РМ од 27/2014, 199/2014 и 27/2016) и Одлуката за објавување на јавен оглас бр.0402-672/1 од 19.12.2018 година,  НУ Драмски театар Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

НУ Драмски театар Скопје, има потреба од вработување на неопределено време и тоа на:

 

 1. Кројач - (2 извршители) Шифра КУЛ 04 05 Б01 002, да има најмалку средно шивачко/општо четиригодишно образование, односно тригодишно шивачко/општо средно образование. (40 часа неделно). Основна нето плата 19.780,00 ден.
 2. Фризер - (1 извршител) Шифра КУЛ 04 05 Б01 004, да има најмалку средно фризерско / општо  четиригодишно стручно образование, односно фризерско / општо  тригодишно средно образование. Задолжително да има завршен курс за фризер (40 часа неделно). Основна нето плата 18.522,00 ден.
 3. Портир - (1 извршител) Шифра КУЛ 04 01 Б02 002, да има најмалку средно образование. Основна нето плата 13.993,00 ден.
 4. Столар - (1 извршител) Шифра КУЛ 04 01 А03 001, да има најмалку завршено основно образование и потврда за завршен курс за столари, Основна нето плата 18.271,00 ден.

 

Кандидатот кон пријавата треба да приложи докази за исполнетост на општите услови за вработување и тоа:

-да е државјанин на Република Македонија;
-активно да го користи македонскиот јазик;
-да е полнолетен;
-да има општа здравствена способност за работното место, и
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Покрај докази за исполнетост на општите услови за вработување, кандидатот треба да достави и докази за исполнетост на посебните услови за вработување, и тоа:

- диплома/ уверение за завршено образование, оригинал или копија заверена на нотар;

-потврда за завршен курс или обука за работното место за каде е предвидена;

- кратка биографија, и

- фотокопија од лична карта.

 

Јавниот оглас трае 5 (пет) дена од денот на објавување во дневниот печат.

 

Пријавите со потребните документи да се достават до архивата на Театарот

или на адреса: НУ ДРАМСКИ ТЕАТАР СКОПЈЕ, ул.„Шекспирова“ бр.15, 1000 Скопје.

 

За изборот ќе се известат пријавените кандидати. Изборот ќе се изврши согласно законските прописи  и правни акти на Театарот.

Контакт: 02 30 63 453 - Правна служба

 

НУ Драмски театар Скопје

Директор

Викторија Рангелова- Петровска

Февруари
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Огласи

 • Јавен оглас за вработување на неопределено време

  .НУ Драмски театар Скопје има потреба од вработување на едно (1) лице на неопределено време.

  Следни изведби
  6.03.2021 од 20:00 часот
  12.03.2021 од 20:00 часот
  13.03.2021 од 20:00 часот
  19.03.2021 од 20:00 часот
  26.03.2021 од 20:00 часот
  27.03.2021 од 20:00 часот
 • Завршна сметка за 2019 година

   

  Почитувани,

  Во прилог можете да ги превземете завршните сметки за 2019-та година.

  Со почит,

  Следни изведби
  6.03.2021 од 20:00 часот
  12.03.2021 од 20:00 часот
  13.03.2021 од 20:00 часот
  19.03.2021 од 20:00 часот
  26.03.2021 од 20:00 часот
  27.03.2021 од 20:00 часот
 • Кодекс за административни службеници

  Кодексот за административни службеници можете да го превземете од следниот линк.

  Следни изведби
  6.03.2021 од 20:00 часот
  12.03.2021 од 20:00 часот
  13.03.2021 од 20:00 часот
  19.03.2021 од 20:00 часот
  26.03.2021 од 20:00 часот
  27.03.2021 од 20:00 часот
 • Завршна сметка за 2018 година
  Следни изведби
  6.03.2021 од 20:00 часот
  12.03.2021 од 20:00 часот
  13.03.2021 од 20:00 часот
  19.03.2021 од 20:00 часот
  26.03.2021 од 20:00 часот
  27.03.2021 од 20:00 часот
 • Jавен оглас за вработување | 20.12.2018
  Следни изведби
  6.03.2021 од 20:00 часот
  12.03.2021 од 20:00 часот
  13.03.2021 од 20:00 часот
  19.03.2021 од 20:00 часот
  26.03.2021 од 20:00 часот
  27.03.2021 од 20:00 часот